Հայտարարվում է մրցույթ Արմավիրի մարզի Բամբակաշատի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ-ի ֆիզկուլտուրայի ուսուցչի թափուր տեղի համար

Ուսուցչի վարձատրությունը՝ըստ դասաբաշխման:Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքներն և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով՝գրավոր և բանավոր՝ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատաված հարցաշարի:Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

1.Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում՝նշելով այն աշխատատեղը,որին հավակնումէ (Ձև1)

2.Փաստաթուղթ՝ (դիպլոմ) <<Հանրակրթության մասին>>ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ.

3.Անձնագրի պատճեն

4.Ինքնակենսագրություն (Ձև 4)

5.Մեկ լուսանկար (3×4) չափի

6.Այլ պետությունների քաղաքացիները ՀՀ-ում աշխատելու իրավունք.

7.ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են  նաև զինգրքույկ:

Փաստաթղթերի  պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակի հետ:

Փաստաթղթերն ընդունվում են  2018թ. հունիսի 29 ներառյալ ամեն օր ժամը 10.00-ից մինչև 15.00-ը,բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստ կարգի:

Մրցույթը  կկայանա 2018 հուլիսի 5-ին   ժամը 14.00,ՀՀ Արմավիրի մարզի Բամբակաշատի միջնակարգ դպրոցում :Տեղեկությունների համար զանգահարել (093) 82-08-97 հեռախոսահամարով:

Հայտարարվում է մրցույթ Արմավիրի մարզի Բամբակաշատի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ-ի ֆիզկուլտուրայի ուսուցչի թափուր տեղի համար

Ուսուցչի վարձատրությունը՝ըստ դասաբաշխման:Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքներն և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով՝գրավոր և բանավոր՝ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատաված հարցաշարի:Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

1.Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում՝նշելով այն աշխատատեղը,որին հավակնումէ (Ձև1)

2.Փաստաթուղթ՝ (դիպլոմ) <<Հանրակրթության մասին>>ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ.

3.Անձնագրի պատճեն

4.Ինքնակենսագրություն (Ձև 4)

5.Մեկ լուսանկար (3×4) չափի

6.Այլ պետությունների քաղաքացիները ՀՀ-ում աշխատելու իրավունք.

7.ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են  նաև զինգրքույկ:

Փաստաթղթերի  պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակի հետ:

Փաստաթղթերն ընդունվում են  2018թ. մայիսի 12-ը ներառյալ ամեն օր ժամը 10.00-ից մինչև 15.00-ը,բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստ կարգի:

Մրցույթը  կկայանա 2018 մայիսի 18-ին   ժամը 14.00,ՀՀ Արմավիրի մարզի Բամբակաշատի միջնակարգ դպրոցում :Տեղեկությունների համար զանգահարել (093) 82-08-97 հեռախոսահամարով:

1 2